Privacyverklaring

Stichting Eierkartelschade (de “Stichting”) is een non-profitorganisatie die opkomt voor de belangen van leghennenhouders. 

Als onderdeel van onze inzet om deze belangen te behartigen, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit kan gebeuren in verschillende situaties, zoals wanneer u:

  • contact met ons opneemt;

  • producten of diensten aan ons levert;

  • onze website bezoekt; of

  • wenst te participeren of participeert in de actie die de Stichting initieert. 

De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens treedt de Stichting op als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG).

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

  1. Wanneer u contact met ons opneemt;

  2. Wanneer u producten of diensten aan ons levert;

  3. Wanneer u onze website bezoekt;

  4. Wanneer u zich registreert voor de actie; en

  5. Ter behartiging van de belangen van deelnemers aan de actie, met name in het kader van het voorbereiden en voeren van juridische procedures.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Situatie
Persoonsgegevens

Contact opnemen

NAW-gegevens, zoals:

  • Voornaam;

  • Achternaam;

  • Voorletters;

  • Geslacht;

  • Adres;

  • Postcode;

  • Woonplaats.

Overige contactgegevens:

  • Telefoonnummer;

  • E-mailadres;

  • Persoonlijke gegevens in een bericht, vraag of verzoek aan ons.

Leveren producten of diensten

NAW-gegevens
Overige contactgegevens
Gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten; het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, en het doen van betalingen:

  • Het bankrekeningnummer van leveranciers

Bezoeken website

Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website:

  • IP-adres;

  • Tijdstip van bezoek

Registratie deelnemer in actie

NAW-gegevens

Overige contactgegevens

De getekende overeenkomst die aan de Stichting wordt verstrekt

Gegevens ten behoeve van de afhandeling van de procedure, inclusief gegevens over de tegenpartij en/of gegevens over andere betrokken partijen. 

Gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door u, wederpartijen of andere derden aan ons zijn verstrekt.

Andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een rechterlijke uitspraak of toepasselijke wet- of regelgeving.

Zaak-specifieke gegevens. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan factuur- of contractsgegevens inzake verkochte eieren, en gegevens uit contracten die zijn gesloten tussen de leghenhouder en afnemer, 

Ter behartiging van de belangen

NAW-gegevens

Overige contactgegevens

Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden.

Gegevens met het oog op de behandeling van de procedure, waaronder eveneens begrepen gegevens aangaande de wederpartij en/of gegevens aangaande andere betrokkenen.

Andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door u, wederpartijen of derden aan de Stichting zijn verstrekt.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt de Stichting uw persoonsgegevens?

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

  1. wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst sluit om deel te nemen aan de actie) of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;

  2. wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

  3. wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;

  4. met uw toestemming.

 Wanneer de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, zal de Stichting deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

 De Stichting gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. In onderstaande tabel wordt per doeleinde aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (1 t/m 4) de Stichting de gegevens verwerkt. Als de verwerking plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigd belang, wordt er een korte toelichting gegeven.

Doeleinde
Grondslag

Behartiging van onze statutaire doelstellingen

  • Gerechtvaardigd belang.

Uitleg:

Het gerechtvaardigde belang omvat het ondernemen van actie tegen onrechtmatigheden en misstanden waar leghenhouders nadeel van hebben ondervonden. Hier valt onder meer onder het voeren van gerechtelijke procedures.

Administratie van de Stichting

  • Gerechtvaardigd belang;

  • Uitvoering van een overeenkomst;

  • Voldoen wettelijke verplichtingen.

Uitleg:
Het gerechtvaardigde belang van de Stichting bestaat uit het bijhouden van een nauwkeurige administratie. Dit omvat onder andere het berekenen en vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, het registreren van inkomsten en uitgaven, het verrichten van betalingen en het innen van vorderingen. Tevens wordt dit belang nagestreefd ten behoeve van audits en andere interne controles.

Verwerken klachten over de Stichting

  • Gerechtvaardigd belang;

  • uitvoering van een overeenkomst;

  • Voldoen wettelijke verplichtingen.

Uitleg:
Met het oog op de bescherming van uw rechten, het behoud en de verbetering van onze klachtenafhandeling, en de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Verschaffen van toegang tot een beveiligde website

  • Gerechtvaardigd belang

Uitleg:
Het waarborgen van een goed functionerende website.

Communicatie

  • Gerechtvaardigd belang;

  • Uitvoering van een overeenkomst;

  • Voldoen wettelijke verplichtingen.

Uitleg:
Het efficiënt kunnen beantwoorden van uw vragen en het adequaat reageren op berichten en verzoeken.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens? 

De Stichting deelt uw persoonsgegevens niet met derden ("ontvangers" zoals gedefinieerd in de privacywetgeving), tenzij:

  • dit noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring;

  • wanneer dit wettelijk verplicht is, of;

  • wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. 

In het geval van een DDoS-aanval of andere verdachte activiteiten heeft onze websitebeheerder bijvoorbeeld toegang tot uw IP-adres en het tijdstip van uw bezoek.

De derde partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen worden beschouwd als "verwerkers" volgens de privacywetgeving, zorgt de Stichting ervoor dat er een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken diensten aanbieden, zoals accountants, advocaten en partijen die opinies of deskundigenrapporten verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

  • leveranciers (bijv. de hosting provider van onze website, onze websitebeheerder, softwareleveranciers, onze advocaten, accountants, etc.);

  • wederpartijen, andere advocaten of adviseurs;

  • gerechten en overheidsinstellingen;

  • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

De Stichting kan persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie, waar de mate van bescherming van persoonsgegevens mogelijk lager is dan die geboden door de Europese wetgeving. In dergelijke gevallen zorgt de Stichting ervoor dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het sluiten van een modelcontract dat is opgesteld en goedgekeurd door de Europese Commissie, en door te beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u meer informatie wenst over de passende of geschikte waarborgen die zijn getroffen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie, of als u een kopie hiervan wenst te ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in deze Privacyverklaring. Hieronder vindt u de specifieke bewaartermijnen die wij hanteren:

  • Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u contact met ons opneemt, worden bewaard zolang dit nodig is om uw vraag of verzoek te beantwoorden en af te handelen. Indien uw bericht relevant is voor een gerechtelijke procedure, wordt het bewaard gedurende de procedure en tot vijf jaar na de afwikkeling van die procedure;

  • Uw IP-adres en het bijbehorende tijdstip van uw bezoek, wordt na uw bezoek aan onze website gedurende een week bewaard;

  • Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een klacht, worden uiterlijk twee jaar na de definitieve afhandeling van de klacht en/of daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure verwijderd;

  • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op de Stichting ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.

De hierboven genoemde bewaartermijnen kunnen worden verlengd als er wettelijke verplichtingen zijn. Daarnaast kan de Stichting persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor de afhandeling van incidenten en/of juridische geschillen tussen u en de Stichting.

Beveiliging

De Stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of indien u vermoedens heeft of bewijs van misbruik heeft, neem dan contact met ons op via eierkartel@lindenbaum.nl.  

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting:

  • het recht om te weten of de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens; 

  • het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn; 

  • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen ('het recht om vergeten te worden');

  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; 

  • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming; 

  • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

De Stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Stichting via eierkartel@lindenbaum.nl of per post via de volgende contactgegevens:

Stichting Eierkartelschade
Keizersgracht 520 H
1017 EK AMSTERDAM

Om te voorkomen dat de Stichting informatie verstrekt aan de verkeerde persoon, kan de Stichting om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. In principe zal de Stichting u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren of zij aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen met twee maanden worden verlengd, bijvoorbeeld als het verzoek complex is. De Stichting zal u uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging. Op basis van de geldende privacywetgeving kan de Stichting uw verzoek onder bepaalde omstandigheden weigeren. Als dit het geval is, zal de Stichting uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting, streven wij ernaar om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Woont of werkt u in een ander land van de Europese Unie, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder van dat land. 

Wijzigingen

De Stichting behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de Privacyverklaring wordt altijd op onze website www.eierkartelschade.nl geplaatst. Indien er sprake is van ingrijpende wijzigingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor een of meer betrokkenen, zullen wij streven naar directe communicatie met deze betrokkenen om hen hiervan op de hoogte te stellen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Stichting Eierkartelschade

Kamer van Koophandel: 91341981

© Copyright 2024

Stichting Eierkartelschade

Kamer van Koophandel: 91341981

© Copyright 2024